Заштедете со програмата за лојални купувачи

Како да се зачлените?

Во Програмата за лојални купувачи се пристапува со пополнување, потпишување и доставување на Апликацијата за членство на продажните места на ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ ДОО Скопје опфатени со Програмата или со пополнување електронска апликација на интернет страницата, како и пополнување на Изјава за согласност за користење лични податоци и издавање картичка. Купувачот кој пополнил електронска апликација за членство е должен истата да ја достави до продажните места опфатени со Програмата.

Податоците содржани во апликацијата за членство треба да бидат целосни и точни. Членот на програмата е должен да ги пријави измените на податоците што настанале по пополнување на апликацијата за времетраењето на неговото членство во Програмата.

По доставување на целосно пополнета Апликација за членство на купувачот му се издава картичка, која е активна веднаш по доставувањето.

Издавачот, врз основа на податоците од апликацијата или други податоци, според лична проценка има дискреционо право да одлучи дали на потенцијалниот корисник ќе му издаде картичка и дали ќе го зачлени во Програмата, без обврска да ја образложи таквата одлука.

 • Процедура за правото на пристап и исправка на личните податоци.  Повеќе
  • Правила и услови на програмата за лојални купувачи. Повеќе
  • Барање за дополнување, измена или бришење на лични податоци.  Повеќе
  • Барање за добивање на обрабоитени лични податоци. Повеќе
  • Апликација за членство Повеќе

   

Издвојуваме

последни информации настани и случувања